Uncategorized

Wycena modelu biznesowego

Z różnych względów potrzebna jest Tobie wycena spółki? Sprawdź więc jakie metody najczęściej wykorzystywane są w ramach takiego działania. Z czystej teorii na początku powinno się podzielić wyceny ze względu na ogólną klasyfikację. Dlatego też mogą to być odmiany majątkowe, porównawcze albo dochodowe.

Z kolei każda dziedzina posiada też własne osobne podkategorie. O nich powiemy sobie już teraz (zobacz również: wycena przedsiębiorstwa). Dzieląc kategorię majątkową można wyróżnić takie sposoby jak metoda skorygowanych aktywów netto, metoda wartości likwidacyjnej, metoda księgowa a także forma wartości odtworzeniowych. Metody majątkowe stosuje się w momencie, jeśli interesuje nas wycena firmy w kontekście jej likwidacji. Wtedy można w prosty sposób określić szczegółowy majątek, który zostanie w momencie spłaty wszelkich zadłużeń i zobowiązań. Najczęściej stosowaną metodą jest jednak forma dochodowa. Tak przeprowadzona wycena spółki też podlega różnym podkategoriom (sprawdź również: wycena przedsiębiorstwa). Tutaj można wyróżnić metodę DCF (discounted cash flow, a więc zdyskontowane przepływy pieniężne), metodę zdyskontowanych dywidend oraz metodę zdyskontowanych przychodów. Wymienione metody można też podzielić na różnorakie podkategorię, niemniej jednak w tym artykule pominiemy to zagadnienie. W tym momencie przejdziemy do ostatniej metody, która może być zastosowana, by wycena spółki została przeprowadzona w sposób fachowy. Jest to bez wątpienia wymieniona już na początku metoda porównawcza. Na prawdę często nazywa się ją też jako wycenę mnożnikową, a w praktyce chodzi tutaj o oszacowanie wartości przedsiębiorstwa poprzez zestawienie z innymi firmami.

Polecam: wycena firmy.